HET TEAM

HET TEAM

Marieke de Visser

MARIEKE DE VISSER

Sinds oktober 2019 Is Marieke als manager van Adviesteam Dijkontwerp gestart met het opzetten van het Adviesteam. Daarvoor was zij projectmanager, technisch manager en adviseur bij het KPR. Marieke heeft waterbouwkunde gestudeerd aan de TU Delft. Daarna heeft zij zich bij een ingenieursbureau gespecialiseerd in de sterkte van waterkeringen. Onder andere gewerkt aan beoordelingen, ontwerpprojecten in het kader van het HWBP en is ook actief betrokken geweest bij nieuwe ontwikkelingen zoals VNK2, WBI2017 en het OI. Sinds vier jaar werkt Marieke bij Rijkswaterstaat aan de doorontwikkeling en implementatie van de overstromingskansbenadering.

“Ik ben enthousiast over het samenwerken met een diverse groep experts en ga inzetten op het geven van goede, praktische en integrale adviezen.”

Bob van Bree

BOB VAN BREE

Bob van Bree is waterbouwkundig ingenieur. Waterkerende kunstwerken zijn zijn specialiteit, maar ook op het gebied van dijken is hij all round adviseur. Diverse ontwerpdocumenten, schematiseringshandleidingen en achtergrondrapporten bij het WBI op het gebied van waterkerende kunstwerken zijn (mede) door hem geschreven.

“Vanuit het project Veiligheid Nederland in Kaart, de ontwikkeling van het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium en het Kennisplatform Risicobenadering heb ik ruime ervaring opgedaan met het toepassen van de overstromingskansbenadering. Toch leer ook ik regelmatig weer van mijn collega’s van het Adviesteam. Ik kan me dan ook heel goed voorstellen dat adviseurs en specialisten in het werkveld soms zoekende zijn. Hen weer op weg helpen met concrete suggesties, tips en adviezen vind ik misschien wel het leukste aan mijn werk bij het Adviesteam.“

Alfons Smale

ALFONS SMALE

Alfons Smale is civiel ingenieur met als specialisatie hydraulische belastingen. Hij heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het Toets- en Ontwerpinstrumentarium, met als focus de (semi-) probabilistische bepaling van hydraulische belastingen. Naast het Adviesteam Dijkontwerp is hij bij Deltares programmatrekker van het onderzoeksprogramma Kennis voor Keringen, waarbinnen samen met Rijkswaterstaat gewerkt wordt aan onderzoek dat leidt tot een scherper beeld van de overstromingskans.

“Als Adviesteam Dijkontwerp proberen we waterschappen te helpen met de toepassing van de overstromingskansbenadering binnen ontwerpen. Dit vraagt vaak om een project-specifieke duiding of aanscherping van de resultaten van generiek beschikbare instrumenten voor bepaling van hydraulische belastingen. Ik vind het geven van de duiding en mogelijkheden voor optimalisatie een belangrijke toegevoegde waarde van het Adviesteam.”

Cor Bisschop

COR BISSCHOP

Cor Bisschop is waterbouwkundig ingenieur. Hij houdt zich met name bezig met de geotechnische faalmechanismen, zoals macrostabiliteit en piping en de bijbehorende veiligheidsfilosofie. Hij is vanaf het project VNK2 betrokken bij de kansbepaling voor deze en de andere faalmechanismen. Dit heeft geleid tot de overstap naar de overstromingskansbenadering voor de primaire waterkering. Vanuit de dagelijkse adviespraktijk blijkt dat het toepassen van deze nieuwe benadering nog niet altijd consistent toegepast wordt. Hij levert graag een bijdrage om binnen de dijkversterkingen dit gedachtengoed op een goede en navolgbare manier te implementeren.

Foto_BRijneveld KL

BEN RIJNEVELD

Als waterkeringsspecialist is Ben Rijneveld betrokken bij dijkversterkingsprojecten en kennisontwikkeling. Zijn focus ligt op het integraal ontwerpen van waterkeringen en het toepassen van nieuwe of theoretische kennis in de praktijk.

"Bij het ontwerpen van dijken is sprake van veel onzekerheden, zoals de eigenschappen van de ondergrond en toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast moeten veel verschillende belangen worden afgewogen. Het is mooi om een bijdrage te kunnen leveren aan dit dynamische proces, waarin risico’s beheerst en kansen benut moeten worden."

Ruben Jongejan 200x200

RUBEN JONGEJAN

Ruben Jongejan is waterbouwkundig ingenieur. Hij houdt zich vooral bezig met kwantitatieve risicoanalyse en de ontwikkeling en toepassing van methoden voor betrouwbaarheidsanalyses, in binnen- en buitenland. Hij is onder andere lid van ENW-Veiligheid en adviseur van de Commissie MER.

“Het leuke van het Adviesteam Dijkontwerp vind ik de focus op handelingsperspectief. Daarvoor is het vaak nodig om terug te gaan tot de essentie van de overstromingskansbenadering en verder te kijken dan standaard-rekenregels. Juist dat houdt het interessant.”

Jan Blinde

JAN BLINDE

Jan Blinde is Sr. Adviseur/onderzoeker bij Deltares. Hij houdt zich al circa 40 jaar bezig met vooral het beoordelen en ontwerpen van dijken. Zijn expertise ligt vooral bij de geotechnische faalmechanismen.
Hij is lid van de ENW werkgroep Rivieren en wordt vaak gevraagd voor klankbord- review- en expertgroepen.

Han Knoeff

HAN KNOEFF

Han Knoeff werkt sinds 1996 vanuit verschillende functies bij Deltares en haar voorgangers. Daarbij vormt het omgaan met overstromingen een rode draad. Zijn energie haalt hij uit het verbinden van inhoud aan beleid en praktijk. Door implementeren van nieuwe kennis in beleidsprocessen en uitvoeringsprojecten wordt het mogelijk om overstromingsrisico’s steeds slimmer te beheersen. Een proces van continue leren en verbeteren. Vanuit deze motivatie heeft Han als programmaleider gewerkt aan de ontwikkeling van het WBI 2017 en draagt hij nog steeds bij aan implementatie van nieuwe kennis en innovaties in het HWBP. Als strategisch adviseur adviseert hij ministerie en Rijkswaterstaat en DGWB rondom ontwikkeling instrumentarium voor beoordelen en ontwerpen en waterschappen bij de toepassing daarvan.

pasfoto Albert Wiggers kl

ALBERT WIGGERS

Albert Wiggers is als geotechnisch adviseur bij RHDHV ongeveer 25 jaar werkzaam op het gebied van het beoordelen, ontwerpen en adviseren rond waterkeringen in binnen- en buitenland. Hij is actief betrokken bij diverse POV’s, waaronder POV|Piping, POV|Macrostabiliteit en de POV|Dijkversterking met Gebiedseigen Grond, en wordt regelmatig gevraagd om deel te nemen aan commissies, klankbordgroepen of schrijversteams.

“Gedurende mijn loopbaan als adviseur en ontwerper heb ik gemerkt dat het steeds van belang is om de achtergronden en basisprincipes bij normen en leidraden te doorgronden en deze daarna ook te kunnen uitleggen aan een breed publiek, variërend van vakgenoten tot bewoners in de projectomgeving. Openstaan voor kritische vragen en nieuwe inzichten maken dit werk erg leuk. Dit geldt bij uitstek voor het werken in het Adviesteam Dijkontwerp.”

arny kl

ARNY LENGKEEK

Arny Lengkeek is senior geotechnisch adviseur met meer dan 20 jaar ervaring in binnen- en buitenland. Zijn ruime ervaring omvat zowel ontwerp als uitvoering van geotechnische constructie in alle soorten ondergrond. Hij is gespecialiseerd in grondmechanica, EEM (Plaxis) en parameterbepaling, grond-constructie-interactie waaronder langsconstructies in dijken. Daarnaast is hij actief als lid van diverse onderzoekscommissies (NEN, COB, SBW, CUR, STOWA, CIRIA, ISO, POVM).

"Ik ben werkzaam bij Witteveen+Bos en tevens bezig aan een PhD aan de TU Delft binnen het All-risk programma “Implementation of new risk standards in the Dutch flood protection program”. Deze werkzaamheden sluiten goed aan bij die van het Adviesteam Dijk Ontwerp (ADO). De doelstellingen en aanpak van ADO, samenwerken met experts aan complexe actuele vraagstukken en gericht op directe toepassing in projecten, spreken mij bijzonder aan."

Jan-Kees Bossenbroek

JAN-KEES BOSSENBROEK

Jan-Kees Bossenbroek is adviseur waterveiligheid. Hij houdt zich bezig met advisering met betrekking tot de waterveiligheid van waterkeringen. Vanuit zijn jarenlange ervaring bij een adviesbureau heeft hij ervaring opgedaan met het ontwerpen en beoordelen van waterkeringen. Ervaring met de overstromingkansbenadering heeft hij opgedaan bij het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK2) waar hij vanaf het begin aan heeft meegewerkt. Sinds 2016 werkt hij bij  Waterschap Hollandse Delta. Hier is hij betrokken bij de beoordeling en diverse HWBP-projecten van de verkennigsfase tot en met de realisatiefase. Vanuit zijn brede kennis en ervaring zet hij graag zijn expertise in voor het Adviesteam Dijkontwerp.

"De kracht van het adviesteam ligt in de verbinding van verschillende expertises en achtergronden. Vanuit mijn rol als beheerder vindt ik het een uitdaging om hier een bijdrage aan te leveren."

pasfoto_vergouwe_klein

RONNY VERGOUWE

Ronny Vergouwe is werkzaam bij Waterschap Rivierenland als adviseur waterveiligheid. Voordat hij bij Waterschap Rivierenland in dienst kwam, was hij werkzaam bij twee ingenieursbureaus. Via één van die bureaus is hij lange tijd inhoudelijk betrokken geweest bij het project VNK (Veiligheid Nederland in Kaart). Dat is de reden dat hij goed bekend is met de overstromingskansbenadering. In de afgelopen zes jaar heeft hij onder andere als projectleider gewerkt aan de beoordeling van de primaire keringen in het beheergebied. Heeft hij mogen meedenken over de nadere invulling van de (nog niet helemaal uitgekristalliseerde) methodes van het Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium (BOI). Vanaf 1 oktober 2022 is Ronny adviseur bij het Adviesteam Dijkontwerp.

“Mijn bijdrage aan het Adviesteam zit in het meedenken vanuit beheerdersperspectief. Mijn rol is om er scherp op te zijn dat onze adviezen aansluiten op de dagelijkse praktijk van de doelgroep. En zo tot oplossingen te komen die beheerders ook passen. Daarnaast denk ik zelf ook veel te kunnen leren, juist doordat er zoveel specialisten in het Adviesteam zitten.”   

Karin Rullmann

KARIN RULLMANN

Karin Rullmann is een pragmatisch ingestelde en doortastende projectorganisator. Haar kracht ligt in het koersvast begeleiden van projecten in de profit en non-profit sector. Maatwerk, klantvriendelijkheid en vraaggerichtheid staan hoog in het vaandel. Karin werkt al 30 jaar mee aan projecten als managementondersteuner, projectondersteuner en communicatiemedewerker bij waterschappen, gemeentes en sinds januari 2020 bij het Adviesteam Dijkontwerp.

“Ik vind het het heel leuk om het Adviesteam Dijkontwerp te ondersteunen. Na in 2 projecten voor Ruimte voor de Rivier te hebben gewerkt, is de overstromingskansbenadering voor mij weer heel leerzaam.”

Ellen Roks

ELLEN ROKS

Ellen Roks is communicatieadviseur, met inmiddels bijna 20 jaar ervaring binnen het vakgebied Communicatie. Afgelopen jaren heeft zij met veel plezier als communicatieadviseur bij diverse waterschappen gewerkt, aan Ruimte voor de Rivier, HWBP-projecten en regionale keringen. Vanuit haar brede kennis en ervaring zet Ellen graag haar expertise in voor het Adviesteam Dijkontwerp.

Flexibel inzetbare teamleden

Robert Vos

ROBERT VOS

Robert Vos werkt sinds ca 18 jaar in de sector Waterveiligheid bij Rijkswaterstaat. De eerste jaren was hij projectleider bij RWS van de bouw van modellen. Daarna heeft hij zich verder verbreed in advisering over de toepassing van modellen, en andere veiligheidsissues. Onder meer bij dijkversterkingen en in het Deltaprogramma. Zijn kerncompetentie is het verbinden van de inhoudelijke kennis met de toepassing en het beleid waarbij de nadruk vooral op het eerste ligt.

“Mijn kernexpertise binnen het Adviesteam Dijkontwerp betreft het onderwerp Hydraulische belastingen. Daarnaast ben ik zeer goed bekend met klimaatverandering en heb ook flink wat kennis van dijkbekledingen.”

MEUH kl

HENDRIK MEUWESE

Hendrik Meuwese werkt als technisch adviseur waterveiligheid en heeft vanuit zijn geohydrologische achtergrond een zeer ruime ervaring opgebouwd met Waterveiligheidsvraagstukken op het gebied van piping en macrostabiliteit. Hij werkte voor de POV Piping (bijvoorbeeld www.drainagequickscan.nl), waterschappen en aannemers. Hij is auteur van de tweede druk van het Grondwaterzakboekje en penningmeester van de Nederlandse Hydrologische Vereniging.

“Sinds 2014 heb ik een leidende rol gehad in de geohydrologische kennisontwikkeling binnen de waterbouw wereld. Door mijn deelname aan het Adviesteam kan ik mijn expertise ter beschikking stellen aan een landelijk opererend platform.”

Pasfoto Rob ADO KL

ROB DELHEZ

Rob is waterbouwkundig ingenieur met als specialisme de waterkerende kunstwerken. Al sinds mensenheugenis houdt hij zich bezig met de kunstwerken in onze waterkeringen. Van zijn rol als projectleider kunstwerken in VNK2 is hij betrokken geraakt bij het opstellen van het instrumentarium voor de kunstwerken binnen het WBI. Als een van de auteurs van de Werkwijzer Ontwerpen Waterkerende Kunstwerken (WOWK), de opvolger van de Leidraad Kunstwerken, is hij op de hoogte van de allerlaatste ontwikkelingen op het gebied van de kunstwerken.

“Met de komst van de overstromingskansbenadering neigen we soms te verzanden in allerlei theoretische modellen. Daarbij vergeten we soms dat de praktijk minstens net zo belangrijk kan zijn. Juist het leggen van de verbinding tussen theorie en praktijk maakt mijn werk zo interessant. Via het Adviesteam Dijkontwerp hoop ik daar mijn steentje aan te kunnen bijdragen.”

Roy kl

ROY MOM

Roy is senior adviseur bij Infram Hydren. Al ruim 10 jaar houdt hij zich bezig met het beoordelen en ontwerpen van waterkeringen. Bij het project VNK2 heeft hij veel kennis en ervaring met het werken met de risicobenadering opgedaan. De afgelopen jaren heeft hij zich gespecialiseerd op het gebied van dijkbekledingen.

“Als specialist harde bekledingen draag ik graag mijn steentje bij aan het doelmatiger en effectiever beschermen van Nederland tegen overstromingen. Samen met de andere specialisten van het Adviesteam Dijkontwerp ga ik graag de uitdaging aan om de dijkversterkingsprojecten en het HWBP te helpen met het praktisch toepasbaar maken van nieuw(e) (ontwikkelde) kennis.”

Myron kl

MYRON VAN DAMME

Myron is een senior technisch adviseur binnen RWS-WVL op het domein bekledingen en dijkerosie. In deze hoedanigheid is Myron aangesloten bij meerdere projecten op het gebied van bekledingen en erosie, en is hij ook gedetacheerd POV DGG. Voordat Myron bij RWS begon, deed hij al 10 jaar lang onderzoek naar bresinitiatie en bresgroei voor de TU Delft, HR Wallingford, en de Universiteit van Oxford. Hierbij richtte Myron zich met name op de ontwikkeling van procesmatige methoden. Op basis van deze gespecialiseerde kennis zet hij zich nu graag in voor het Adviesteam Dijkontwerp.

Arjan Verboom

ARJAN VERBOOM

Arjan Verboom is Technisch Manager Beheer bij Waterschap Vallei en Veluwe en daar sinds 1995 werkzaam in diverse functies op het gebied van beheer watersystemen en waterkeringen. In de functie van Technisch Manager Beheer draagt hij zorg voor de inbreng van de belangen van het Beheer en Onderhoud van waterkeringen in de dijkverbeteringsprojecten en de ontwikkeling en toepassing van nieuw beleid (bijvoorbeeld vergroten biodiversiteit) op de waterkeringen, binnen zijn waterschap.  

"Binnen het Adviesteam komen verschillende expertises samen. Ook daar kan ik mijn kennis en ervaring op het gebied van het dagelijks beheer van waterkeringen inbrengen."