ADVIESVRAGEN

ADVIESVRAGEN

Het adviesteam dijkontwerp krijgt uiteenlopende vragen, welke veelal mee ontwikkelen met actuele kennis. Om inzicht te geven in de thema’s waarover we adviseren hebben we hieronder een deel van onze adviezen samengevat, die mogelijk voor andere beheerders relevant kunnen zijn.

De hieronder weergegeven lijst van adviezen is met instemming van de vraagsteller tot stand gekomen. Voor nadere informatie over het advies kunt u contact opnemen met de vraagsteller.

Periodiek stelt het Adviesteam Dijkontwerp wel een overzicht op van lessons learned in de vorm van een Roden draden-rapportage. De meest recente Roden-dradenrapportage vindt u hier.

Overzicht adviesvragen

VraagVraagstellerAdvies d.d.Samenvatting adviesvraagSamenvatting advies
Dijkversterking MarkenFrank Roelse (RWS)12-4-2020Beheerder Rijkswaterstaat staat voor een dijkversterkingsopgave en heeft het Adviesteam Dijkontwerp advies gevraagd over de optimale methode ter bepaling van de stabiliteit en wijze van voorschrijven in het contract; de WBI methode dan wel de DOV-methode.Er is nu op voorhand geen methodiek vast te stellen die de voorkeur heeft. Beide methodes hebben voor- en nadelen. Dit is onder ander afhankelijk van het ontwerp van de aannemer en de uitvoeringsmethode die wordt toegepast. Overwogen wordt om in de dialoogfase met de markt de aspecten voor deze situatie af te wegen en de gewenste methodiek te verankeren in het contract.
Feijenoord CityJan-Kees Bossenbroek (WSHD)2-2-2020In de plannen voor het nieuwe Feijenoordstadion maakt de primaire waterkering deel uit van de constructie van het stadion. Het waterschap moet straks de vergunningaanvraag toetsen. Door het waterschap is gevraagd met welke richtlijnen/technische instrumenten het ontwerp het beste beoordeeld kan worden, uitgaande van de norm uit de Waterwet.Kijk vooral welke richtlijnen/technische instrumenten het meeste recht doen aan de fysica. Afhankelijk van het definitieve ontwerp wordt gebruik van de WOWK of de PPL aanbevolen. In de marge van het advies is tevens gesproken over de betekenis voor beheer,  onderhoud en calamiteitenzorg wanneer de krachtsafdracht via onderdelen van het stadion plaatsvindt.
Sterke LekdijkPaul Neijenhuis / Arnold van der Kraan (HDSR)12-1-2020Mogelijk wijzigt de huidige afvoerverdeling over de Rijntakken. HDSR wil met behulp van het veiligheidsinstrumentarium (Hydra-NL/Riskeer) de invloed van drie varianten van de afvoerverdeling op de versterkingsopgave (waterstanden en kruinhoogtes) in beeld brengen. Vraag aan het adviesteam is hoe de gevoeligheid van het ontwerp (effect Hydraulische Belastingen) voor de afvoerverdeling in beeld kan worden gebracht.Advies bestond uit een toelichting op de wijze waarop de afvoerverdeling op de splitsingspunten nu in de Hydraulische belastingen is verdisconteerd. Het Adviesteam Dijkontwerp heeft een alternatieve aanpak uitgedacht waarbij - met enkele aanpassingen aan de database statistiek - met het huidige instrumentarium het effect van de afvoerverdeling kan worden gekwantificeerd.
Dijkversterking MarkenProjectteam Marken (Frank Roelse)12-1-2020Het projectteam heeft een notitie opgesteld met een strategie voor de keuze voor de methode om de stabiliteit te bepalen. De vraag aan het adviesteam is om hier op te reflecteren.Het Adviesteam adviseert om aandacht te hebben voor de formulering van de specificaties, de situaties waarin wel en niet mag worden gerekend met een verhoogde sterkte door overconsolidatie en de eisen ten aanzien van de uitvoeringstabiliteit en de stabiliteit na oplevering. Aandacht wordt gevraagd voor de overstromingskansbenadering in het ontwerp.
IJsselmeerdijk 8-3David-Jan Smeenge (WSZZ)12-4-2020Door het Waterschap Zuiderzeeland is gekeken naar mogelijke verbeteringen in de modellering van de hydraulische belastingen. Dit wordt gedaan om tot een evenwichtige set ontwerpuitgangspunten te komen. Het waterschap heeft het Adviesteam Dijkontwerp gevraagd om te reflecteren op de door het waterschap voorgestelde koers.Het Adviesteam heeft het project zowel enkele generieke overwegingen meegegeven als ook expliciet gereflecteerd op de door het waterschap aangedragen onderzoeksvragen.
Wetterskip Fryslân GolfgootexperimentenDiederik Bijvoet (HWBP)19-4-2020Wetterskip Fryslân en Waterschap Noorderzijlvest hebben samen met Deltares een plan opgesteld voor een reeks deltagootproeven om de erosiebestendigheid van grasbekleding in het deel boven de harde bekledingen onder golfaanval beter te kunnen bepalen. De verwachting is dat de harde bekledingen in de dijkversterkingen langs de Waddenzee dan minder hoog hoeven te worden opgetrokken. Het Adviesteam Dijkontwerp was door het HWBP gevraagd om het plan te reviewen.Het adviesteam heeft positief geadviseerd over uitvoering van de deltagootproeven. Aanbevolen is om de kennis-/ontwerpvragen vanuit de projecten van het Wetterskip en Noorderzijlvest centraal te stellen bij de verdere uitwerking van de proeven en de landelijke uitstraling als secundair te beschouwen, om zo een hoog rendement zeker te stellen.
IJsselmeerdijk 8-3David-Jan Smeenge (WSZZ)6-10-2019Betreft continue begeleiding van het HWBP-project verbetering IJsselmeerdijk 8-3. In eerste overleggen is met name gefocust op de onderzoeksvragen die samenhangen met de onzekerheden in de vigerende HR en hoe hier op een pragmatische / verstandige wijze mee kan worden omgegaan.Doorkijk gegeven naar de te verwachten 'plussen en minnen' in de HR en geadviseerd welke aspecten hierin het beste onderzocht kunnen worden en welke niet.
Geertruidenberg en AmertakRobbert Janssen (WSBD)14-6-2020Door Waterschap Brabantse Delta is advies gevraagd over de diepgang die nodig is voor de voorverkenning van een dynamisch keermiddel en het bestendigen van het voorkeursalternatief voor dijkversterking rondom Geertruidenberg. Het adviesteam heeft geadviseerd om op basis van bestaande modellen en informatie een quick scan met onzekerheidsbanden rondom kostenramingen van keermiddel en versterking uit te voeren. De quick scan geeft meer duidelijkheid over de informatie die nodig is om de business case van het dynamisch keermiddel te onderbouwen.
IJsselmeerdijk 8-3David-Jan Smeenge (WSZZ)13-10-2019Advies rondom achtergrond en (conservatieve) keuzes in Hydraulische BelastingenDe Hydraulische Belastingen zijn tot stand gekomen op basis van (conservatieve) keuzes welke wellicht niet altijd recht doen aan de lokale situatie. Advies is om altijd goed te kijken naar de Hydraulische Belastingen en na te gaan of het ontwerp gevoelig is voor de gemaakte keuzes
Waterschap Limburg StootbelastingenWout de Fijter (WSL)12-4-2020Door het Waterschap Limburg wordt gewerkt aan een methode voor de omgang met stootbelastingen bij het ontwerp van o.a. glazen keringen en zelfsluitende keringen. Het Adviesteam Dijkontwerp is gevraagd om te reflecteren op de aanpak en uitgangspunten.In een gezamenlijk overleg is de aanpak nader besproken. Het Adviesteam Dijkontwerp heeft positief geadviseerd over een tussentijds memo van het waterschap. Daarbij zijn ook suggesties gedaan voor (controle van) de verificatiemethode die momenteel door TNO wordt ontwikkeld in opdracht van het waterschap.
Steentoets dijkvakkenMarius Palsma (WRIJ)19-4-2020Steenbekledingen die liggen op een talud dat steiler is dan 1:2,5 kunnen in Steentoets niet op afschuiving worden beoordeeld en ontworpen. In overleg met het ADO is een door het ADO ontwikkelde pragmatische toets ter beschikking gesteld. Het waterschap wilde graag een review op de toepassing van deze pragmatische aanpak om een dijkstrekking met steenbekleding op een steil talud toch te kunnen beoordelen."Het Adviesteam Dijkontwerp heeft een aangepaste rekenregel voor het beoordelen/ontwerpen ten aanzien van afschuiving van steenbekleding op steile hellingen in het bovenrivierengebied ter beschikking gesteld. Ook de toepassing ervan is gereviewd. "
Stadsdijken ZwolleJan Gruppen (WDODELTA)9-2-2020Het waterschap vraagt of een voorgestelde aanpak voor bepaling van de stormduur past binnen de overstromingskansbenadering.Het adviesteam heeft aangegven dat de gevolgde aanpak goed is. Wel een aanvulling: de aanpak gaat uit van een volledig storm gedomineerde situatie, wat niet altijd het geval hoeft te zijn. Het voorgestelde stormverloop past bij storm gedomineerde situaties. In geval van meerpeil gedomineerde situaties moet een langere duur gehanteerd worden.
HansweertKlaas Kaslander (WSSS)12-7-2020Het waterschap heeft vragen met betrekking tot steenbekleding buiten (voldoet net niet aan de eis) en stabiliteit buitenwaarts (is de gebruikte beoordelingsmethodiek niet veel te conservatief?).Het adviesteam heeft het waterschap handvatten gegeven om de beoordeling van de steenbekleding aan te scherpen (wegnemen conservatieve aannames). Voor STBU heeft het adviesteam de redenatie voor een scherpere beoordeling toegelicht aan het waterschap
Noordelijke RandmeerdijkJoost Borgers (WSVV)1-3-2020De adviesvraag betrof begeleiding bij de nadere uitwerking van een eerder opgesteld KPR-advies omtrent de veiligheids- en verbeteropgave van de kunstwerken in het project.Concrete aanwijzingen gegeven omtrent doorrekening van kunstwerken in Riskeer en meegedacht bij tot standkoming VKA's.
Apeldoorns KanaalKees Luijt (WSVV)15-3-2020Volgens de ON mag de reststerktebenadering bij macrostabiliteit binnenwaarts niet worden toegepast bij overslagdebieten van > 1 l/s/m. Dit zou zijn op te maken uit het KPR-factsheet Maatgevend glijvlak. Volgens ON is een hogere dijk nodig. Het waterschap wil hier niet aan en heeft het adviesteam om advies gevraagd.Het Adviesteam ziet ook dat het KPR-factsheet niet zo duidelijk is op dit punt en gaat dit verduidelijken. Een hogere dijk is hier volgens het Adviesteam echter niet nodig, het voorliggende ontwerp voldoet naar verwachting ruimschoots als de overgangskansen tussen de knopen in het faalpad correct worden meegenomen.
Wolferen-SprokJoost Frakking (HWBP)8-12-2019Vanuit HWBP is de vraag gesteld of de door het project afgeleide kruinhoogte op basis van probabilistisch overslagdebiet juist is afgeleid.Ten behoeve van deze vraag zijn een aantal verificatie-berekeningen uitgevoerd met verschillende kansverdelingen voor kritieke overslagdebieten en verschillende zichtjaren. HWBP heeft deze informatie gebruikt om vast te stellen of de keuze voor de kansverdeling van het kritieke overslagdebiet (sterkte grasmat) significante invloed heeft op de scope/ontwerpopgave.
Stadsdijken ZwolleJan Gruppen, Arjan Weijenborg (Fugro) (WDOD)2-2-2020Hoe kunnen/moeten we Hydraulische Belastingen bepalen als er geen uitvoerlocatie beschikbaar is voor de beschouwde doorsnede?Het Adviesteam herkent de wens van waterschappen om op ieder punt een uitvoerlocatie te hebben, maar waarschuwt dat dit schijnnauwkeurigheid in de hand werkt. Dat gezegd hebbende is geadviseerd om middels ruimtelijke inter-/extrapolatie de Hydraulische Belastingen van beschikbare uitvoerlocaties te vertalen naar gewenste uitvoerlocaties.
Waterschap Limburg algemeenArjan van Hal (WL)3-5-2020Vanuit de wettelijk zorg voor de waterkeringen binnen het beheersgebied heeft waterschap Limburg vragen over de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan zorgplicht bij het ontwerp van waterkeringen die nauwelijks inspecteerbaar of moeilijk toegankelijk zijn. In het advies wordt ingegaan op de verschillende aspecten uit de zorgplicht waarmee in het ontwerp rekening moet worden gehouden. Onderscheid wordt gemaakt tussen inspecteerbaarheid, mogelijkheden voor het nemen van noodmaatregelen, maatregelen in beheer en onderhoud en uitbreidbaarheid van de waterkering.
Langsconstructies WSRLHerman Jaap Lodder (WSRL)5-4-2020Het Waterschap Rivierenland had enkele knelpunten benoemd bij het ontwerp van damwanden op basis van de PPL en de PPE. Het Adviesteam Dijkontwerp is gevraagd om te reflecteren op deze knelpunten.In een gezamenlijk overleg met WSRL en de POV-Macrostabiliteit is gesproken over de door WSRL geïdentificeerde knelpunten. De uitkomsten van dit overleg zijn meegenomen in het plan van aanpak van de POV-Macrostabiliteit voor doorontwikkeling van de PPL.
Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK)Marco Weijland (HHSK)15-12-2019Zijn de benodigde kruinhoogtes van de verticale wanden in het project KIJK correct bepaald? Functioneert de nieuwe release van Hydra-NL naar behoren?"De nieuwe Hydra-release geeft betrouwbare antwoorden en is correct gebruikt. Let op het verschil tussen bestaande en nieuw te ontwerpen verticale wanden in relatie tot het uitgangspunt voor overslagdebiet. Specifieke kanttekeningen en aanbevelingen bij het ontwerp van verticale wand bovenop een talud. Indien nodig is nog enige aanscherping van de benodigde hoogte van de verticale wand mogelijk door toepassing van EurOtop-manual. "
Kunstwerken Noordelijke RandmeerdijkJoost Borgers (Waterschap Vallei en Veluwe)15-3-2020De adviesvraag betrof begeleiding bij de nadere uitwerking van een eerder opgesteld KPR-advies omtrent de veiligheids- en verbeteropgave van de kunstwerken in het project.Concrete aanwijzingen gegeven omtrent doorrekening van kunstwerken in Riskeer en meegedacht bij vaststellen VKA's.