ADVIESVRAGEN

ADVIESVRAGEN

Het adviesteam dijkontwerp krijgt uiteenlopende vragen, welke veelal mee ontwikkelen met actuele kennis. Om inzicht te geven in de thema’s waarover we adviseren hebben we hieronder een deel van onze adviezen samengevat, die mogelijk voor andere beheerders relevant kunnen zijn.

De hieronder weergegeven lijst van adviezen is met instemming van de vraagsteller tot stand gekomen. Voor nadere informatie over het advies kunt u contact opnemen met de vraagsteller.

Periodiek stelt het Adviesteam Dijkontwerp wel een overzicht op van lessons learned in de vorm van een Roden draden-rapportage. De meest recente Roden-dradenrapportage vindt u hier.

Overzicht adviesvragen

VraagVraagstellerAdvies d.d.Samenvatting adviesvraagSamenvatting advies
Diverse HWBP-projecten langs de WaalMarike Olieman1-10-2020Waterschap WSRL heeft verschillende dijkversterkingsprojecten lopen. Een aantal van deze dijkversterkingsprojecten maken gebruik van de probabilistische benadering van GEKB. WSRL zou graag een eenduidige lijn hanteren voor dit spoor (specifiek keuzes voor overslagdebieten). Het Adviesteam is gevraagd om een beeld te schetsen van de stand van zaken aangaande GEKB en de te maken keuzes binnen projecten.Het Adviesteam heeft een beeld geschetst van de lopende ontwikkelingen en relevante stukken beschikbaar gesteld.
Lob van GennepYvonne van Kruchten (WSL)16-7-2020Het project Lob van Gennep bevindt zich in de verkenningsfase. Er worden drie alternatieven onderzocht. Er zijn diverse specialistische studies uitgevoerd naar het effect van de drie alternatieven op de hoogwaterstanden benedenstrooms. Deze zijn voorgelegd aan het Adviesteam. Het Adviesteam heeft in haar review-advies aangegeven dat de studies juist en op basis van de juiste uitgangspunten zijn uitgevoerd, dat de studies een voldoende basis bieden voor de vergelijking van de effectiviteit van de alternatieven en dat de uitgevoerde berekeningen niet laten zien dat er een alternatief is dat duidelijk effectiever is dan de andere alternatieven. Het Adviesteam bevestigt hiermee de uitgevoerde studies en de resultaten hiervan. Mede op basis van dit advies heeft het project Lob van Gennep een belangrijke stap kunnen zetten in de verkenning.
Neder BetuweWillem Leeuwdrent (WSRL)14-9-2020Het adviesbureau dat voor WSRL voor Neder Betuwe werkt aan de geotechnische mechanismen heeft verschillen gevonden tussen berekeningen met verschillende databases. De vraag is of deze verschillen verklaard kunnen worden.Het Adviesteam heeft vastgesteld dat de gevonden verschillen het gevolg kunen zijn van een iets andere combinatie van Hydra-NL en database fysica. Los daarvan lijken de gevonden verschillen (cm's) niet significant voor geotechnische mechanismen.
Kop van de BetuweWillem Leeuwdrent (WSRL)6-8-2020Voor het HWBP project Kop van de Betuwe wordt de hoogteopgave nader beschouwd. Hierbij is bij WSRL/adviesbureau de vraag gesteld of het zin heeft om een nieuwe database fysica voor Riskeer te laten maken of dat volstaan kan worden met de huidige database in combinatie met een rekenwaarde voor het kritieke overslagdebiet. Daarnaast zijn er vragen over te hanteren klimaatscenario en kansverdeling kritiek overslagdebiet.Het Adviesteam heeft geadviseerd om de huidige databse te blijven hanteren in combinatie met de afgeleide rekenwaarde. De toegevoegde waarde van een nieuwe database (met meer uitvoerlocaties) is beperkt ten opzichte van de overige onzekerheden. Ten aanzien van klimaatscenarios en overslagdebieten is geadviseerd om het geheel in samenhang te bekijken zodat geen stapeling van onzekerheden optreedt.
HansweertKlaas Kaslander (WS Scheldestromen)29-10-2020Waterschap WSRL heeft verschillende dijkversterkingsprojecten lopen. Een aantal van deze dijkversterkingsprojecten maken gebruik van de probabilistische benadering van GEKB. WSRL zou graag een eenduidige lijn hanteren voor dit spoor (specifiek keuzes voor overslagdebieten). Het Adviesteam is gevraagd om een beeld te schetsen van de stand van zaken aangaande GEKB en de te maken keuzes binnen projecten.Het Adviesteam heeft in eerste instantie geholpen met het identificeren van mogelijk conservatieve aannames in de beoordelingsregels en hierbij de eenvoudigste optimalisaties geduid. Helaas bleek dit nog niet voldoende, waarna het Adviesteam heeft aangegeven dat het wellicht zinnig is om niet verder te rekenen, maar op basis van expert judgement aan te geven dat de robuustheid in de beoordeling zodanig is dat het resterende tekort binnen de marges valt (het gaat over 2-3 cm dikte-tekort op een zuilhoogte van 40 cm).
Sterke LekdijkenArnold van der Kraan (HDSR)27-8-2020Voor de dijkversterkingen binnen het programma Sterke Lekdijken van HDSR geldt dat de veiligheids- en ontwerpopgave mede afhankelijk is van de afvoerverdeling op de splitsingspunten Pannerdense Kop en IJsselkop. Deze afvoerverdeling wordt geregeld door de regelwerken op de splitsingspunten en is voor de toekomst nog onzeker: het is nog onduidelijk of en zo ja hoe de instelling van de regelwerken wordt aangepast bij veranderende afvoerstatistiek. HDSR heeft daarom gevoeligheidsanalyses uitgevoerd voor verschillende instellingen van de regelwerken (deze zijn aangeleverd door de Helpdesk Water). De gevoeligheidsanalyse laten wat onverwachte resultaten zien en HDSR vraagt het Adviesteam of deze resultaten verklaarbaar zijn.Het Adviesteam heeft vastgesteld dat er bij de duiding van de berekeningsresultaten enkele aspecten onderbelicht zijn gebleven, met als belangrijkste het feit dat verschillende locaties elk een eigen qh-relatie kennen a.g.v. verschillen in lokale bodemgeometrie. De onverwachte resultaten kunnen goed verklaard worden door het verschil in qh-relatie in rekening te brengen. Het gaat daarbij vooral om de helling van de qh-relatie bij de relevante afvoeren (lees: gevoeligheid waterstand voor verandering van afvoer).
Dijkversterking TiWaLevinus Boxhoorn (WSRL)30-7-2020In het dijktraject Tiel-Waardenburg is een groot aantal niet-waterkerende objecten (NWO’s) aanwezig. WSRL heeft op basis van een faalpadanalyse aangegeven welke NWO’s geen bijdrage hebben aan de overstromingskans en kunnen worden behouden. De bijbehorende rapportage is ter review voorgelegd aan het Adviesteam Dijkontwerp. Hierbij is specifiek gevraagd om te beoordelen of het gevolgde proces (i) navolgbaar, (ii) correct en (iii) in lijn met het WBI/BOI is. Daarnaast wordt gevraagd om aandacht te schenken aan de gehanteerde gebeurtenissenbomen en de onderbouwing hiervan. Het Adviesteam is voorstander van de gehanteerde faalpaden aanpak en heeft vastgesteld dat deze aanpak goed past bij de overstromingskansbenadering. Het adviesteam heeft geadviseerd om de gehanteerde redenatie om te buigen van "nee, tenzij" naar "ja, mits". Daarnaast heeft het Adviesteam geadviseerd om de faalpaden en gebeurtenissen meer centraal te zetten met een aanpak van grof naar fijn. Dit leidt waarschijnlijk ook tot een scherpere definitie van de faalpaden.
Gorinchem - WaardenburgBas Effing (WSRL)16-7-2020In het ontwerp van dijkversterkingen GoWa en WoS is gebleken dat de aanwezigheid van hoge aanbermingen (bijv. op -en afritten, woonterpen en verkeerswegen) kunnen leiden tot een te lage binnenwaartse macrostabiliteit door een hoger aangedreven moment, terwijl dergelijke gedeelten van de waterkering veelal als voldoende robuust worden gezien. Door WSRL is een algemene denkwijze opgesteld en het Adviesteam is gevraagd deze te reviewen.Aanbevolen is om bij dergelijke hoge aanbermingen als startpunt uit te gaan van het ontstaan van een initieel (waarschijnlijk oppervlakkig) glijvlak en vervolgens na te gaan welke vervolgmechanismen moeten optreden voordat sprake is van een overstroming. De kans dat grote delen van de waterkering afschuiven worden kleiner geacht dan het optreden van oppervlakkige glijvlakken. Wanneer die aanname in een nadere analyse onderbouwd kan worden, mag worden gezocht naar een ander maatgevend glijvlak. Verwezen is naar het KPR-factsheet 'Afweging ter bepaling van glijvlak voor faalmechanisme macrostabiliteit binnenwaarts’. Het Adviesteam deelt de verwachting dat met een dergelijke analyse het ingenieursgevoel wordt bevestigd dat een waterkering met een brede kruin een kleinere faalkans heeft dan een waterkering met een smallere kruin.
POV Dijkversterking met Gebiedseigen GrondMartin van der Meer (WSL)7-5-2020De POV DGG heeft aan het Adviesteam gevraagd om het concept plan van aanpak van de POV te reviewen. Hiertoe zijn een aantal specifieke deelvragen gesteld.Het Adviesteam onderschrijft de technische aanpak die de POV voorstaat. Hoofdlijn van het advies is om vanuit de functie van de grond in de dijk te redeneren en meer grondsoorten en eventueel niet-natuurlijke materialen in de POV mee te nemen. Verder vindt het Adviesteam dat er aandacht nodig is voor de omgang met onzekerheden in grondeigenschappen in relatie tot de overstromingskans benadering en dat aandacht nodig is voor hergebruik van gebruikte materialen.
Dijkversterking MarkenFrank Roelse (RWS)12-4-2020Beheerder Rijkswaterstaat staat voor een dijkversterkingsopgave en heeft het Adviesteam Dijkontwerp advies gevraagd over de optimale methode ter bepaling van de stabiliteit en wijze van voorschrijven in het contract; de WBI methode dan wel de DOV-methode.Er is nu op voorhand geen methodiek vast te stellen die de voorkeur heeft. Beide methodes hebben voor- en nadelen. Dit is onder ander afhankelijk van het ontwerp van de aannemer en de uitvoeringsmethode die wordt toegepast. Overwogen wordt om in de dialoogfase met de markt de aspecten voor deze situatie af te wegen en de gewenste methodiek te verankeren in het contract.
Feijenoord CityJan-Kees Bossenbroek (WSHD)2-2-2020In de plannen voor het nieuwe Feijenoordstadion maakt de primaire waterkering deel uit van de constructie van het stadion. Het waterschap moet straks de vergunningaanvraag toetsen. Door het waterschap is gevraagd met welke richtlijnen/technische instrumenten het ontwerp het beste beoordeeld kan worden, uitgaande van de norm uit de Waterwet.Kijk vooral welke richtlijnen/technische instrumenten het meeste recht doen aan de fysica. Afhankelijk van het definitieve ontwerp wordt gebruik van de WOWK of de PPL aanbevolen. In de marge van het advies is tevens gesproken over de betekenis voor beheer,  onderhoud en calamiteitenzorg wanneer de krachtsafdracht via onderdelen van het stadion plaatsvindt.
Sterke LekdijkPaul Neijenhuis / Arnold van der Kraan (HDSR)12-1-2020Mogelijk wijzigt de huidige afvoerverdeling over de Rijntakken. HDSR wil met behulp van het veiligheidsinstrumentarium (Hydra-NL/Riskeer) de invloed van drie varianten van de afvoerverdeling op de versterkingsopgave (waterstanden en kruinhoogtes) in beeld brengen. Vraag aan het adviesteam is hoe de gevoeligheid van het ontwerp (effect Hydraulische Belastingen) voor de afvoerverdeling in beeld kan worden gebracht.Advies bestond uit een toelichting op de wijze waarop de afvoerverdeling op de splitsingspunten nu in de Hydraulische belastingen is verdisconteerd. Het Adviesteam Dijkontwerp heeft een alternatieve aanpak uitgedacht waarbij - met enkele aanpassingen aan de database statistiek - met het huidige instrumentarium het effect van de afvoerverdeling kan worden gekwantificeerd.
Dijkversterking MarkenProjectteam Marken (Frank Roelse)12-1-2020Het projectteam heeft een notitie opgesteld met een strategie voor de keuze voor de methode om de stabiliteit te bepalen. De vraag aan het adviesteam is om hier op te reflecteren.Het Adviesteam adviseert om aandacht te hebben voor de formulering van de specificaties, de situaties waarin wel en niet mag worden gerekend met een verhoogde sterkte door overconsolidatie en de eisen ten aanzien van de uitvoeringstabiliteit en de stabiliteit na oplevering. Aandacht wordt gevraagd voor de overstromingskansbenadering in het ontwerp.
IJsselmeerdijk 8-3David-Jan Smeenge (WSZZ)12-4-2020Door het Waterschap Zuiderzeeland is gekeken naar mogelijke verbeteringen in de modellering van de hydraulische belastingen. Dit wordt gedaan om tot een evenwichtige set ontwerpuitgangspunten te komen. Het waterschap heeft het Adviesteam Dijkontwerp gevraagd om te reflecteren op de door het waterschap voorgestelde koers.Het Adviesteam heeft het project zowel enkele generieke overwegingen meegegeven als ook expliciet gereflecteerd op de door het waterschap aangedragen onderzoeksvragen.
Wetterskip Fryslân GolfgootexperimentenDiederik Bijvoet (HWBP)19-4-2020Wetterskip Fryslân en Waterschap Noorderzijlvest hebben samen met Deltares een plan opgesteld voor een reeks deltagootproeven om de erosiebestendigheid van grasbekleding in het deel boven de harde bekledingen onder golfaanval beter te kunnen bepalen. De verwachting is dat de harde bekledingen in de dijkversterkingen langs de Waddenzee dan minder hoog hoeven te worden opgetrokken. Het Adviesteam Dijkontwerp was door het HWBP gevraagd om het plan te reviewen.Het Adviesteam heeft positief geadviseerd over uitvoering van de deltagootproeven. Aanbevolen is om de kennis-/ontwerpvragen vanuit de projecten van het Wetterskip en Noorderzijlvest centraal te stellen bij de verdere uitwerking van de proeven en de landelijke uitstraling als secundair te beschouwen, om zo een hoog rendement zeker te stellen.
IJsselmeerdijk 8-3David-Jan Smeenge (WSZZ)6-10-2019Betreft continue begeleiding van het HWBP-project verbetering IJsselmeerdijk 8-3. In eerste overleggen is met name gefocust op de onderzoeksvragen die samenhangen met de onzekerheden in de vigerende HR en hoe hier op een pragmatische / verstandige wijze mee kan worden omgegaan.Doorkijk gegeven naar de te verwachten 'plussen en minnen' in de HR en geadviseerd welke aspecten hierin het beste onderzocht kunnen worden en welke niet.
Geertruidenberg en AmertakRobbert Janssen (WSBD)14-6-2020Door Waterschap Brabantse Delta is advies gevraagd over de diepgang die nodig is voor de voorverkenning van een dynamisch keermiddel en het bestendigen van het voorkeursalternatief voor dijkversterking rondom Geertruidenberg. Het Adviesteam heeft geadviseerd om op basis van bestaande modellen en informatie een quick scan met onzekerheidsbanden rondom kostenramingen van keermiddel en versterking uit te voeren. De quick scan geeft meer duidelijkheid over de informatie die nodig is om de business case van het dynamisch keermiddel te onderbouwen.
IJsselmeerdijk 8-3David-Jan Smeenge (WSZZ)13-10-2019Advies rondom achtergrond en (conservatieve) keuzes in Hydraulische BelastingenDe Hydraulische Belastingen zijn tot stand gekomen op basis van (conservatieve) keuzes welke wellicht niet altijd recht doen aan de lokale situatie. Advies is om altijd goed te kijken naar de Hydraulische Belastingen en na te gaan of het ontwerp gevoelig is voor de gemaakte keuzes
Waterschap Limburg StootbelastingenWout de Fijter (WSL)12-4-2020Door het Waterschap Limburg wordt gewerkt aan een methode voor de omgang met stootbelastingen bij het ontwerp van o.a. glazen keringen en zelfsluitende keringen. Het Adviesteam Dijkontwerp is gevraagd om te reflecteren op de aanpak en uitgangspunten.In een gezamenlijk overleg is de aanpak nader besproken. Het Adviesteam Dijkontwerp heeft positief geadviseerd over een tussentijds memo van het waterschap. Daarbij zijn ook suggesties gedaan voor (controle van) de verificatiemethode die momenteel door TNO wordt ontwikkeld in opdracht van het waterschap.
Steentoets dijkvakkenMarius Palsma (WRIJ)19-4-2020Steenbekledingen die liggen op een talud dat steiler is dan 1:2,5 kunnen in Steentoets niet op afschuiving worden beoordeeld en ontworpen. In overleg met het ADO is een door het ADO ontwikkelde pragmatische toets ter beschikking gesteld. Het waterschap wilde graag een review op de toepassing van deze pragmatische aanpak om een dijkstrekking met steenbekleding op een steil talud toch te kunnen beoordelen."Het Adviesteam Dijkontwerp heeft een aangepaste rekenregel voor het beoordelen/ontwerpen ten aanzien van afschuiving van steenbekleding op steile hellingen in het bovenrivierengebied ter beschikking gesteld. Ook de toepassing ervan is gereviewd. "
Stadsdijken ZwolleJan Gruppen (WDODELTA)9-2-2020Het waterschap vraagt of een voorgestelde aanpak voor bepaling van de stormduur past binnen de overstromingskansbenadering.Het Adviesteam heeft aangegeven dat de gevolgde aanpak goed is. Wel een aanvulling: de aanpak gaat uit van een volledig storm gedomineerde situatie, wat niet altijd het geval hoeft te zijn. Het voorgestelde stormverloop past bij storm gedomineerde situaties. In geval van meerpeil gedomineerde situaties moet een langere duur gehanteerd worden.
HansweertKlaas Kaslander (WSSS)12-7-2020Het waterschap heeft vragen met betrekking tot steenbekleding buiten (voldoet net niet aan de eis) en stabiliteit buitenwaarts (is de gebruikte beoordelingsmethodiek niet veel te conservatief?).Het Adviesteam heeft het waterschap handvatten gegeven om de beoordeling van de steenbekleding aan te scherpen (wegnemen conservatieve aannames). Voor STBU heeft het adviesteam de redenatie voor een scherpere beoordeling toegelicht aan het waterschap
Noordelijke RandmeerdijkJoost Borgers (WSVV)1-3-2020De adviesvraag betrof begeleiding bij de nadere uitwerking van een eerder opgesteld KPR-advies omtrent de veiligheids- en verbeteropgave van de kunstwerken in het project.Concrete aanwijzingen gegeven omtrent doorrekening van kunstwerken in Riskeer en meegedacht bij tot standkoming VKA's.
Apeldoorns KanaalKees Luijt (WSVV)15-3-2020Volgens de ON mag de reststerktebenadering bij macrostabiliteit binnenwaarts niet worden toegepast bij overslagdebieten van > 1 l/s/m. Dit zou zijn op te maken uit het KPR-factsheet Maatgevend glijvlak. Volgens ON is een hogere dijk nodig. Het waterschap wil hier niet aan en heeft het adviesteam om advies gevraagd.Het Adviesteam ziet ook dat het KPR-factsheet niet zo duidelijk is op dit punt en gaat dit verduidelijken. Een hogere dijk is hier volgens het Adviesteam echter niet nodig, het voorliggende ontwerp voldoet naar verwachting ruimschoots als de overgangskansen tussen de knopen in het faalpad correct worden meegenomen.
Wolferen-SprokJoost Frakking (HWBP)8-12-2019Vanuit HWBP is de vraag gesteld of de door het project afgeleide kruinhoogte op basis van probabilistisch overslagdebiet juist is afgeleid.Ten behoeve van deze vraag zijn een aantal verificatie-berekeningen uitgevoerd met verschillende kansverdelingen voor kritieke overslagdebieten en verschillende zichtjaren. HWBP heeft deze informatie gebruikt om vast te stellen of de keuze voor de kansverdeling van het kritieke overslagdebiet (sterkte grasmat) significante invloed heeft op de scope/ontwerpopgave.
Stadsdijken ZwolleJan Gruppen, Arjan Weijenborg (Fugro) (WDOD)2-2-2020Hoe kunnen/moeten we Hydraulische Belastingen bepalen als er geen uitvoerlocatie beschikbaar is voor de beschouwde doorsnede?Het Adviesteam herkent de wens van waterschappen om op ieder punt een uitvoerlocatie te hebben, maar waarschuwt dat dit schijnnauwkeurigheid in de hand werkt. Dat gezegd hebbende is geadviseerd om middels ruimtelijke inter-/extrapolatie de Hydraulische Belastingen van beschikbare uitvoerlocaties te vertalen naar gewenste uitvoerlocaties.
Waterschap Limburg algemeenArjan van Hal (WL)3-5-2020Vanuit de wettelijk zorg voor de waterkeringen binnen het beheersgebied heeft waterschap Limburg vragen over de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan zorgplicht bij het ontwerp van waterkeringen die nauwelijks inspecteerbaar of moeilijk toegankelijk zijn. In het advies wordt ingegaan op de verschillende aspecten uit de zorgplicht waarmee in het ontwerp rekening moet worden gehouden. Onderscheid wordt gemaakt tussen inspecteerbaarheid, mogelijkheden voor het nemen van noodmaatregelen, maatregelen in beheer en onderhoud en uitbreidbaarheid van de waterkering.
Langsconstructies WSRLHerman Jaap Lodder (WSRL)5-4-2020Het Waterschap Rivierenland had enkele knelpunten benoemd bij het ontwerp van damwanden op basis van de PPL en de PPE. Het Adviesteam Dijkontwerp is gevraagd om te reflecteren op deze knelpunten.In een gezamenlijk overleg met WSRL en de POV-Macrostabiliteit is gesproken over de door WSRL geïdentificeerde knelpunten. De uitkomsten van dit overleg zijn meegenomen in het plan van aanpak van de POV-Macrostabiliteit voor doorontwikkeling van de PPL.
Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK)Marco Weijland (HHSK)15-12-2019Zijn de benodigde kruinhoogtes van de verticale wanden in het project KIJK correct bepaald? Functioneert de nieuwe release van Hydra-NL naar behoren?"De nieuwe Hydra-release geeft betrouwbare antwoorden en is correct gebruikt. Let op het verschil tussen bestaande en nieuw te ontwerpen verticale wanden in relatie tot het uitgangspunt voor overslagdebiet. Specifieke kanttekeningen en aanbevelingen bij het ontwerp van verticale wand bovenop een talud. Indien nodig is nog enige aanscherping van de benodigde hoogte van de verticale wand mogelijk door toepassing van EurOtop-manual. "
Kunstwerken Noordelijke RandmeerdijkJoost Borgers (Waterschap Vallei en Veluwe)15-3-2020De adviesvraag betrof begeleiding bij de nadere uitwerking van een eerder opgesteld KPR-advies omtrent de veiligheids- en verbeteropgave van de kunstwerken in het project.Concrete aanwijzingen gegeven omtrent doorrekening van kunstwerken in Riskeer en meegedacht bij vaststellen VKA's.